توضیحات پروژه

طراحی نمایشگاه

2009-hofex

2011-Medex

2011-Ofex

2013-hofex91

2013-hofex92

2018-hofex